Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

bloodhail
22:03
2673 29c7 500

September 13 2017

bloodhail
11:58
2618 0b1a
astral bird
Reposted byedhell edhell
bloodhail
11:57
2606 6c1e 500
salami rose joe louis
Reposted byedhellzurawianiaczka

September 11 2017

10:43
0585 7656 500
10:42
1382 4b38 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore

September 08 2017

bloodhail
21:41
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaaviee aviee

August 28 2017

bloodhail
08:57
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies

August 23 2017

22:29
I have done nothing all summer but wait for myself to be myself again —
— Georgia O’Keeffe, in a letter to Russel Vernon Hunter, from Georgia O’Keeffe: Art and Letters
(via luthienne)
22:29
9337 ed43 500

 glow

August 15 2017

bloodhail
19:58
1396 4bc9
Reposted fromsiegmunda siegmunda viano-longer-kore no-longer-kore

August 14 2017

bloodhail
21:09

August 11 2017

bloodhail
20:19
6790 0d0c 500
Reposted fromtfu tfu viano-longer-kore no-longer-kore

August 08 2017

bloodhail
22:20
0004 a371 500
Jerzy Nowosielski, Pejzaż z tramwajem
bloodhail
22:14
9559 296f 500
Leon Chwistek, Portret dra Jakóbca
bloodhail
00:04
spotkajmy się pod koniec sierpnia
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem
bloodhail
00:03

August 07 2017

bloodhail
13:31
5762 c18f
Reposted fromnyaako nyaako viano-longer-kore no-longer-kore

July 31 2017

11:09
bloodhail
11:08
Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić. Staniesz się składem starych śmierdzących myśli, jeśli ich nie wypowiesz.
— Éric-Emmanuel Schmitt - Oskar i pani Róża
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaaviee aviee

July 27 2017

bloodhail
08:33
Nieraz gdy się rano zbudzę i pomyślę, że muszę do wieczora żyć, mam wrażenie, jakby to było znów od urodzenia do śmierci.
— Myśliwski
Reposted fromsfeter sfeter viaaviee aviee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl