Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

bloodhail
14:34
bloodhail
14:34
7501 8c7e 500

September 18 2018

bloodhail
15:07

August 20 2018

bloodhail
08:21
6865 912b 500
szczepan kopyt
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem

July 17 2018

bloodhail
22:39

July 13 2018

bloodhail
13:42
4093 311c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames

June 30 2018

bloodhail
14:09
5769 4aec
Reposted frompomruki pomruki viano-longer-kore no-longer-kore

June 09 2018

bloodhail
18:17

June 06 2018

bloodhail
00:28
bloodhail
00:25
 
bloodhail
00:24

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

May 20 2018

bloodhail
01:50
elo.muszę się z czegoś zwierzyć, tak zwyczajnie. Znalazłam drugą połowę swojej duszy, bez której moje 24letnie życie było, kurwa, niczym. Czasami myślę, że to żart, nie wiem, sen może. Ale nie, jest tutaj. Przez tę zupę przwinęło się morze łez, żalu i gówna. Nie żałuję. Jeśli to wszystko doprowadziło mn ie do tego co jest teraz... To znaczy, że jest wszystko dobrze. I wszystko było dobre.
— us
Reposted fromaviee aviee

May 18 2018

bloodhail
11:02

April 28 2018

bloodhail
14:21
2537 e6a9 500
Reposted frompalesoap palesoap

April 09 2018

bloodhail
19:17
8612 8f4f 500
Reposted fromUbik Ubik viano-longer-kore no-longer-kore

April 03 2018

bloodhail
18:42
bloodhail
18:37
0942 8d88 500
bloodhail
18:34
Mar 28 1915 – Emma Goldman arrested & jailed for lecture on birth control, saying it’s key to women controlling their bodies & wellbeing.
Reposted fromsouping souping viano-longer-kore no-longer-kore

March 28 2018

bloodhail
14:18
5981 73a7 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavideogames videogames

March 17 2018

bloodhail
23:58
4716 2c31
don't do drugs, kids.
Reposted fromstonerr stonerr viadrugs drugs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl